Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach

Zasady przyjęcia

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach obejmuje opieką osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie

Twoje pierwsze kroki by zostać Uczestnikiem w naszej placówce:

1. Zgłoś się do ośrodka w celu omówienia zasad przyjęcia do placówki.

2. Skompletuj dokumentację:

  • wypisy z leczenia szpitalnego, opinie psychologiczne (jeżeli takie są),
  • zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych (dotyczy osób z zaburzeniami psychicznymi),
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w terapii w Środowiskowym Domu Samopomocy,
  • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS (jeżeli takowe jest)
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli takowe jest - niezbędne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną),
  • decyzja o wysokości przyznanych świadczeń - renta, emerytura, świadczenia z GOPS takie jak zasiłki, dodatki, itp. oraz inne udokumentowane dochody osoby ubiegającej się o miejsce w placówce oraz osób prowadzących wspólnie z nią gospodarstwo domowe (szczegółowe informacje u pracownika socjalnego ŚDS)
  • w przypadku osób ubezwłasnowolnionych decyzje sądowe o zaistniałym fakcie,
  • dowód osobisty,
  • prośba o przyjęcie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach podpisana własnoręcznie (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych przez opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną)

3. Dostarcz dokumentację do ośrodka. zostanie wówczas ustalony termin przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z pracownikiem socjalnym z GOPS w celu dokonania klasyfikacji do ośrodka.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny